Uprzejmie informujemy, że z dniem 26.06.2020 r. Rada Ministrów  przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Pomoc finansowa w ramach ww. programu zostanie udzielona uczniom niepełnosprawnym (słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Na podstawie § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, Prezydent Miasta Bydgoszczy w dniu 28 lipca 2020 r. wydał Zarządzenie Nr 439/2020  w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach ww. programu, określając jednocześnie wzór tego wniosku (w załączeniu).

Zgodnie z § 1 pkt 1  ww. zarządzenia wnioski od rodziców  w roku szkolnym 2020/2021 należy składać do dyrektora szkoły do dnia 4 września 2020 r.

Zarządzenie

Wniosek do edycji

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Współpraca