Program stypendialny Adamed SmartUp - szczegółowa informacja

Program stypendialny dla dziewczyn - szczegółowa informacja

Program stypendialny FLEX - szczegółowa informacja

Stypendium naukowe Fundacji Kronospan dla maturzystów - szczegółowa informacja

Stypendium szkolne

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego - do 15 września. Dotyczy tylko uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy. Wnioski składa się w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (budynek C, II piętro, pok. 202). Szczegółowa informacja tutaj.

Prymus Pomorza i Kujaw dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

szczegółowa informacja

 

Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda ogłasza nabór wniosków do XI edycji programu stypendialnego na rok szkolny 2016/2017.

Termin składania dokumentów upływa 10 września br. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Stypendia pomogą w realizacji aspiracji edukacyjnych oraz talentów dzieci i młodzieży – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów pochodzących z małych miast i wsi, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia zdobywanie i pogłębianie wiedzy w szkołach i pozaszkolnych formach kształcenia.
Wniosek o przyznanie stypendium składa się z następujących elementów:
1. czytelnego, podpisanego i kompletnego formularza wniosku, zgodnego ze wzorem wniosku o udzielenie stypendium,
2. dokumentów potwierdzających:
    średnią ocen ucznia powyżej 4.5 z ostatniego roku szkolnego lub / oraz
    inne wybitne osiągnięcia np. tytuł finalisty, laureata w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.
3. rekomendacji wychowawcy oraz nauczyciela prowadzącego lub trenera
4. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych ucznia za poprzedni rok kalendarzowy.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pisemnie na adres:
Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda, Grąbkowo 76, 63-930 Jutrosin
z dopiskiem „PROGRAM Stypendialny”
Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:
- wyniki w nauce;
- b. szczególne osiągnięcia (np. naukowe, artystyczne, sportowe, tytuł laureata, finalisty konkursu itp.);
- sytuację materialną i życiową kandydata;
- inne istotne informacje dotyczące kandydata.
Szczegóły: http://www.fmd.pl/

 

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca