W VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy działa Klub Promocji Talentów, którego działalności przewodniczy wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel wspierany przez przedstawicieli zespołów przedmiotowych.

Adresatami działań podejmowanych przez Klub Promocji Talentów są:

 • uczniowie,
 • nauczyciele i dyrekcja,
 • pracownicy naukowi wyższych uczelni,
 • absolwenci szkoły (dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, prowadzenie kół naukowych dla uczniów, warsztatów, seminariów itp.)
 • rodzice.
Zasady udzielania dni wolnych
Wykaz olimpiad
Prośba o zwolnienie z zajęć na czas przygotowania do olimpiad
 
Indywidualny program/tok - regulamin
Załącznik 1 - Wniosek o indywidualny program/tok nauki
Załącznik 2

 

Cele Klubu Promocji Talentów

Stworzenie możliwości:

 • organizacyjnych,
 • merytorycznych,
 • pedagogiczno-wychowawczych,
 • finansowych

do wszechstronnego rozwoju uczniów,  ich uzdolnień, pasji i zainteresowań.

Szczególnie dotyczy to:

 • rozpoznania i diagnozy ucznia szczególnie uzdolnionego,
 • planowania i organizacji procesu kształcenia i wychowania z uwzględnieniem szczególnych uzdolnień uczniów,
 • zorganizowania różnych form zajęć i działalności ukierunkowanych na rozwijanie zdolności:
  • ogólnych,
  • kierunkowych,
  • interdyscyplinarnych,
  • twórczych,
 • stworzenia naukowej i twórczej atmosfery, rozwijania motywacji wewnętrznej,
 • objęcia opieką merytoryczną, pedagogiczną i wychowawczą uczniów zdolnych,
 • stworzenia systemu promocji, nagród i wyróżnień za wyniki w pracy z uczniem zdolnym dla młodzieży i nauczycieli,
 • organizowania działań wspierających szkołę i nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym,
 • nawiązania współpracy z uczelniami, instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami, ośrodkami PPP i doskonalenia zawodowego,
 • utrzymywania kontaktów i stałej współpracy z absolwentami szkoły, szczególnie byłymi olimpijczykami,
 • współpracy z rodzicami w celu aktywnego włączenia ich w organizację i monitorowanie procesu nauczania.

 

Zadania Klubu Promocji Talentów

1. Diagnoza:

 • obserwacja ucznia,
 • ocena wytworów ucznia,
 • rozmowy indywidualne z uczniem,
 • rozmowy z rodzicami, wychowawcą i pedagogiem,
 • testy i ankiety.

2. Planowanie i organizacja:

 • precyzowanie celów krótko i długoterminowych rozwoju ucznia zdolnego,
 • dobieranie form realizacji celów (indywidualizacja toku, programu i działania),
 • organizacja zintegrowanego procesu rozwoju ucznia zdolnego.

3. Opieka merytoryczna, pedagogiczna, psychologiczna, wychowawcza.

4. Współpraca z uczelniami, instytucjami, stowarzyszeniami.

5. Podsumowania, analizy,  wnioski, planowanie dalszej pracy.

6. Gromadzenie informacji na temat osiągnięć w konkursach/olimpiadach; ustalenie opiekuna naukowego ucznia startującego w konkursach/olimpiadach (na podstawie deklaracji); tworzenie listy uczniów i nauczycieli do nagród  (RSZ, nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy itp.) za osiągnięcia naukowe.

7. Informowanie o możliwości pozyskiwania stypendiów i nagród przez ucznia zdolnego w formie komunikatu umieszczonego na stronie Klubu Promocji Talentów (stypendia naukowe, nagrody szkolne, nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Prezesa Rady Ministrów itp.)

 

Formy realizacji zadań w Klubie Promocji Talentów

1. Wdrażanie systemu wyłaniania uczniów zdolnych.

2. Współpraca z uczelniami.

3. Współpraca z instytucjami naukowymi i kulturalnymi.

4. Współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

5. Obozy naukowe.

6. Koła przedmiotowe: naukowe, olimpijskie, artystyczne, sportowe i inne.

7. Indywidualizacja w zakresie form pracy z uczniem zdolnym:

 • indywidualny tok, program nauczania,
 • indywidualny plan nauczania,
 • tutoring.

8. Konferencje naukowe, warsztaty naukowe i seminaria (organizacja i uczestnictwo).

9. Olimpiady i konkursy przedmiotowe (organizacja i uczestnictwo).

10. Festiwale (organizacja i uczestnictwo).

11. Życie artystyczne(organizacja i uczestnictwo).

12. Rozwiązania organizacyjne:

 • urlopy naukowe,
 • Kluby Myślowe- praca w małych grupach,
 • indywidualne ścieżki zaliczania treści programowych dla olimpijczyków,
 • system stypendialny, system nagród.

13. Rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne, których celem jest interdyscyplinarność nauczania i uczenia się:

 • klasa autorska,
 • projekty interdyscyplinarne,
 • konkursy interdyscyplinarne,
 • konferencje interdyscyplinarne.

14. Wycieczki, obozy, wymiany międzynarodowe.

15. Realizacja założeń edukacji regionalnej.

16. Działalność w ramach stowarzyszeń.

Sukces VI LO

Współpraca