Uprzejmie informujemy, że z dniem 29 lipca 2017 r.  weszło  w życie  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U.  2017 poz. 1457). 

Zgodnie z powyższymi regulacjami ww. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów: 

1) słabowidzących,

2) słabosłyszących,

3) niesłyszących,

4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

Na podstawie § 4 ust. 3 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów, Prezydent Miasta Bydgoszczy w dniu 7 sierpnia 2017 r. podpisał Zarządzenie Nr 451/2017 w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" (Zarządzenie w załączniku). W ww. Zarządzeniu określono wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników oraz termin składania wniosków.  Zgodnie z § 2  ww. Zarządzenia wnioski od rodziców będą przyjmowane do dnia  8 września 2017r.

Zarządzenie

Z wielkim smutkiem informujemy, że 14 sierpnia zmarł Pan Sławomir Zawistowski - wieloletni pracownik naszej szkoły. Łączymy się w smutku z rodziną i bliskimi. Pogrzeb odbędzie się 17 sierpnia (czwartek) o godz. 12:45 na cmentarzu przy ul. Ludwikowo.

Z wielką radością pragniemy poinformować, że Jakub Pypkowski wywalczył ZŁOTY MEDAL na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej. Warto dodać, że drużyna Polski zdobyła pierwsze miejsce! Serdecznie gratulujemy!

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza uczniów szkół wszystkich szczebli do udziału w drugiej edycji konkursu EkoModel. Wszystkie przydatne informacje o konkursie można znaleźć tutaj.

Z wielką radością informujemy, że zespół w składzie Franciszek Polakowski (1ag) oraz p. prof. Grzegorz Wojewoda odkrył planetoidę P10BqtO. Odkrycie jest tymczasowe. Gdy zostanie potwierdzone (w ciągu najbliższych 4 lat), będzie można nadać jej, oprócz nazwy katalogowej, swoją własną. Trzymamy kciuki, żeby to się udało!

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Patronat