Klub Promocji Talentów

Opublikowano: 2021-04-10 14:28, Numer artykułu: 38947 , Autor: R.Woźniak

W VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy działa Klub Promocji Talentów, którego działalności przewodniczy wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel wspierany przez przedstawicieli zespołów przedmiotowych.

Adresatami działań podejmowanych przez Klub Promocji Talentów są:

Zasady udzielania dni wolnych
Wykaz olimpiad
Prośba o zwolnienie z zajęć na czas przygotowania do olimpiad
 
Indywidualny program/tok - regulamin
Załącznik 1 - Wniosek o indywidualny program/tok nauki
Załącznik 2

 

 

Cele Klubu Promocji Talentów

Stworzenie możliwości:

do wszechstronnego rozwoju uczniów,  ich uzdolnień, pasji i zainteresowań.

Szczególnie dotyczy to:

 

Zadania Klubu Promocji Talentów

1. Diagnoza:

2. Planowanie i organizacja:

3. Opieka merytoryczna, pedagogiczna, psychologiczna, wychowawcza.

4. Współpraca z uczelniami, instytucjami, stowarzyszeniami.

5. Podsumowania, analizy,  wnioski, planowanie dalszej pracy.

6. Gromadzenie informacji na temat osiągnięć w konkursach/olimpiadach; ustalenie opiekuna naukowego ucznia startującego w konkursach/olimpiadach (na podstawie deklaracji); tworzenie listy uczniów i nauczycieli do nagród  (RSZ, nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy itp.) za osiągnięcia naukowe.

7. Informowanie o możliwości pozyskiwania stypendiów i nagród przez ucznia zdolnego w formie komunikatu umieszczonego na stronie Klubu Promocji Talentów (stypendia naukowe, nagrody szkolne, nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Prezesa Rady Ministrów itp.)

 

Formy realizacji zadań w Klubie Promocji Talentów

1. Wdrażanie systemu wyłaniania uczniów zdolnych.

2. Współpraca z uczelniami.

3. Współpraca z instytucjami naukowymi i kulturalnymi.

4. Współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

5. Obozy naukowe.

6. Koła przedmiotowe: naukowe, olimpijskie, artystyczne, sportowe i inne.

7. Indywidualizacja w zakresie form pracy z uczniem zdolnym:

8. Konferencje naukowe, warsztaty naukowe i seminaria (organizacja i uczestnictwo).

9. Olimpiady i konkursy przedmiotowe (organizacja i uczestnictwo).

10. Festiwale (organizacja i uczestnictwo).

11. Życie artystyczne(organizacja i uczestnictwo).

12. Rozwiązania organizacyjne:

13. Rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne, których celem jest interdyscyplinarność nauczania i uczenia się:

14. Wycieczki, obozy, wymiany międzynarodowe.

15. Realizacja założeń edukacji regionalnej.

16. Działalność w ramach stowarzyszeń.